Btw oninbare vordering terugvragen in uw aangifte

Procedure btw oninbare vordering eenvoudiger

Het mag bekend zijn dat de BTW oninbare vordering kan worden terug gevraagd bij de belastingdienst.
In 2017 wordt de procedure hiervoor vereenvoudigd.
Het kabinet heeft bij Prinsjesdag 2016 hiertoe een wetsvoorstel ingediend.

Huidige regels btw oninbare vordering

Zodra duidelijk is dat een factuur niet betaald wordt door uw klant mag u de BTW terugvragen bij de belastingdienst.
Een verzoek terugvordering BTW oninbare vordering dient schriftelijk aan de belastingdienst te worden gedaan.
Het is dus niet toegestaan om BTW te verrekenen bij uw periodieke BTW aangifte.
Ook moet u aannemelijk maken dat een vordering niet meer wordt betaald door uw klant.
Dat kan nog wel eens lastig zijn bij discussie over juistheid van uw factuur door uw klant.

Btw oninbare vordering 2017 en verder

Aangezien de huidige procedure nogal ingewikkeld is heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend.
Daarin is bepaald dat vanaf 2017 een eenvoudiger procedure gevolgd mag worden.
Volgens het wetsvoorstel is een vordering oninbaar geworden één jaar na het opeisbaar worden van die vordering.
Het is dus nog wel zaak dat u kunt aantonen dat uw vordering opeisbaar is.

U kunt het bedrag van de teruggaaf in mindering brengen op de periodieke btw aangifte.
Uiteraard mag u, indien duidelijk is dat de factuur oninbaar is, de btw terug vorderen.
Denk hierbij aan een faillissement van uw afnemer of bij een schuldsanering.
Voor een vervroegde terugvraag van deze btw moet u nog wel schriftelijk een verzoek indienen bij de belastingdienst.

Overgangsrecht btw oninbare vordering

Voor de bestaande vorderingen begint uw termijn van 1 jaar te lopen vanaf 1 januari 2017.
Heeft u nu al vorderingen waarvan u wanbetaling verwacht? Leg dit dan direct goed vast met dossiervorming.
Want u moet of aantonen dat er al eerder sprake is van oninbaarheid, of wachten tot 1 januari 2018.
In uw dossier kunt u het beste alle correspondentie opnemen evenals aanmaningen en deurwaarders correspondentie.

Uiteraard moet u wel BTW terugbetalen als later de vordering nog in zijn geheel of deels wordt betaald.
Dat mag u dan in de eerstvolgende aangifte opgeven.